Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri

HOTĂRÂRI

     Hotărârea Nr. 20
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
     21.03.2023

     Hotărârea Nr. 19
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.02.2023

     Hotărârea Nr. 18
     privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și comuna Sita Buzăului, în cadrul proiectului, ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” Cod MySmis 130963
     28.02.2023

     Hotărârea Nr. 17
     privind aprobarea Programului anual și anunțul de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educative, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul local al comunei Sita Buzăului, pentru anul 2023
     28.02.2023

     Hotărârea Nr. 16
     privind aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică de servicii de proiectare și execuție de lucrări la obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, etapa a III-a”
     28.02.2023

     Hotărârea Nr. 15
     privind alegerea președintelui de ședință
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 14
     privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele comunei Sita Buzăului
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 13
     privind aprobarea înființării Asociației Organizația de Management al Destinației ”ȚARA BUZAIELOR”
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 12
     privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 11
     privind modalitatea de completare, întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Sita Buzăului, județul Covasna
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 10
     privind însușirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea organizării Monitorului Oficial Local în format electronic
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 9
     privind aprobarea oportunității cumpărării unui teren în suprafață de 2145 mp. situal în intravilanul localității Sita Buzăului, județul Covasna înscris în CF nr. 24424 Sita Buzăului, nr. cadastral 24424
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 8
     pentru actualizarea valorii totale a obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 7
     privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrari de interes local, ce vor fi executate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 6
     privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 5
     privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 4
     privind aprobarea Programului anual al investițiilor publice pentru anul 2023
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 3
     privind aprobarea bugetului general al comunei Sita Buzăului pentru anul 2023
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 2
     privind aprobarea utilizării în anul 2023 a unei sume din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzăului, rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2022
     31.01.2023

     Hotărârea Nr. 1
     privind validarea Dispoziției Nr. 1/2023 referitoare la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzăului a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2022
     31.01.2023

     HCL 2022
     31.12.2022

     Hotărârea Nr. 110
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.12.2022

     Hotărârea Nr. 109
     privind aprobarea cuantumului cotizației datorate de către unitatea administrativ-teritorială, comuna Sita Buzăului, județul Covasna, în calitate de membru, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, începând cu 01.01.2023
     28.12.2022

     Hotărârea Nr. 108
     privind aprobarea cuantumului cotizației datorate de către unitatea administrativ-teritorială, comuna Sita Buzăului, județul Covasna, în calitate de membru, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, începând cu 01.01.2023
     28.12.2022

     Hotărârea Nr. 107
     privind aprobarea cuantumului cotizației datorate de către unitatea administrativ-teritorială, comuna Sita Buzăului, județul Covasna, în calitate de membru, Asociației de Dezvoltare Intrercomunitară ”IBSV SALUBRITATE”, începând cu 01.01.2023
     28.12.2022

     Hotărârea Nr. 106
     privind aprobarea cuantumului cotizației datorate de către unitatea administrativ-teritorială, comuna Sita Buzăului, județul Covasna, în calitate de membru, Asociației Comunelor din România, începând cu 01.01.2023
     28.12.2022

     Hotărârea Nr. 105
     pentru aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și rezidurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț
     28.12.2022

     Hotărârea Nr. 104
     privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2023-2024 în comuna Sita Buzăului
     28.12.2022

     Hotărârea Nr. 103
     privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
     28.12.2022

     Hotărârea Nr. 102
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul IV 2022
     28.12.2022

     Hotărârea Nr. 101
     privind alocarea din bugetul local al comunei Sita Buzăului a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Sita Buzăului
     20.12.2022

     Hotărârea Nr. 100
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
     20.12.2022

     Hotărârea Nr. 98
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.11.2022

     Hotărârea Nr. 97
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
     28.11.2022

     Hotărârea Nr. 96
     privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea organizării serbării anuale ”Festivalul de colinde” și acordarea de cadouri de ”Pomul de Crăciun” copiilor școlari și preșcolari din comuna Sita Buzăului, județul Covasna
     28.11.2022

     Hotărârea Nr. 95
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Asigurarea consumului de energie electrică și termică la nivelul UAT Sita Buzăului prin crearea de noi capacități de producție energie din surse regenerabile”
     28.11.2022

     Hotărârea Nr. 94
     privind înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, al comunei Sita Buzăului, județul Covasna
     28.11.2022

     Hotărârea Nr. 93
     privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     28.11.2022

     Hotărârea Nr. 92
     privind aprobarea criteriilor, volumelor și priorităților la valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producție 2023 din fondul forestier/pășune împădurită proprietate a comunei Sita Buzăului
     28.11.2022

     Hotărârea Nr. 91
     privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2023 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recoltează din fondul forestier/pășune împădurită proprietatea unității administrativ teritoriale comuna Sita Buzăului
     28.11.2022

     Hotărârea Nr. 90
     privind aprobarea indexării cu rata de schimb a monedei euri la 01.10.2022, a sumelor prevăzute la art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015, Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
     28.11.2022

     Hotărârea Nr. 89
     privind aprobarea participării comunei Sita Buzăului la Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, cu proiectul ”Asigurarea consumului de energie electrică și termică la nivelul UAT Sita Buzăului prin crearea de noi capacități de producție energie din surse regenerabile”
     16.11.2022

     Hotărârea Nr. 88
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Construcție gabioane în vederea protecției malurilor Pârâului Cremenea, pe strada denumită toponimic Cremenea în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     16.11.2022

     Hotărârea Nr. 87
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
     16.11.2022

     Hotărârea Nr. 86
     privind modificarea Hotărârii nr. 73/2022 pentru aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică de ”Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a mesei pentru preșcolarii și elevii școlii gimnaziale ”Nicolae Russu” din comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     08.11.2022

     Hotărârea Nr. 85
     privind alegerea președintelui de ședință
     26.10.2022

     Hotărârea Nr. 84
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Asigurarea consumului de energie electrică și termică la nivelul UAT Sita Buzăului prin crearea de noi capacități de producție din surse regenerabile”
     26.10.2022

     Hotărârea Nr. 83
     privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul școlar 2022-2023
     26.10.2022

     Hotărârea Nr. 82
     privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023 pentru clădirea situată la adresa Sita Buzăului nr. 188, județul Covasna
     26.10.2022

     Hotărârea Nr. 81
     privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Sita Buzăului și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
     26.10.2022

     Hotărârea Nr. 80
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III 2022
     26.10.2022

     Hotărârea Nr. 79
     privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern
     26.10.2022

     Hotărârea Nr. 78
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Împrejmuirea Școlii Gimnaziale nr.3 și amenajarea trotuarelor”
     12.10.2022

     Hotărârea Nr. 77
     privind aprobarea participării comunei Sita Buzăului la programul ”Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C10 FONDUL LOCAL – runda 2 – octombrie 2022, Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2)” cu proiectul ”Sistem de supraveghere video în comuna Sita Buzăului”
     12.10.2022

     Hotărârea Nr. 76
     privind aprobarea participării comunei Sita Buzăului la programul ”Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C10 FONDUL LOCAL – runda 2 – octombrie 2022, Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan” cu proiectul ”Construire pista de biciclete în comuna Sita Buzăului”
     06.10.2022

     Hotărârea Nr. 75
     privind modificarea Hotărârii nr. 35/2022 pentru aprobarea participării comunei Sita Buzăului la programul ”Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C10 FONDUL LOCAL – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan” cu proiectul ”Construire pista de biciclete în comuna Sita Buzăului”
     06.10.2022

     Hotărârea Nr. 74
     privind aprobarea participării comunei Sita Buzăului la programul ”Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta V Valul renovării, runda 2 – octombrie 2022, axa 2 – schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea b.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice” cu proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     06.10.2022

     Hotărârea Nr. 73
     pentru aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică de ”Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a mesei pentru preșcolarii și elevii școlii gimnaziale ”Nicolae Russu” din comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     06.10.2022

     Hotărârea Nr. 72
     privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Nicolae Russu Sita Buzăului în cadrul Pogramului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat
     06.10.2022

     Hotărârea Nr. 71
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
     06.10.2022

     Hotărârea Nr. 70
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.09.2022

     Hotărârea Nr. 69
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea drumurilor cuprinse în inventarul domeniului public al comunei Sita Buzăului la pozițiile 228-229”
     28.09.2022

     Hotărârea Nr. 68
     privind modificarea Hotărârii nr. 1/2021 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrarilor de intervenții la obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, etapa a III-a”
     28.09.2022

     Hotărârea Nr. 67
     privind desemnarea reprezentantului consiliului local în Grupul de acțiune antibullyng organizat la nivelul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu” Sita Buzăului, pentru anul școlar 2022-2023
     28.09.2022

     Hotărârea Nr. 66
     privind desemnarea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la nivelul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu” Sita Buzăului, pentru anul școlar 2022-2023
     28.09.2022

     Hotărârea Nr. 65
     privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu” Sita Buzăului, pentru anul școlar 2022-2023
     28.09.2022

     Hotărârea Nr. 64
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
     28.09.2022

     Hotărârea Nr. 63
     privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Zona de instituții publice și servicii”
     14.09.2022

     Hotărârea Nr. 62
     privind alegerea președintelui de ședință
     31.08.2022

     Hotărârea Nr. 61
     privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Sita Buzăului pentru a vota aprobarea proiectului actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare al gestiunii activității de colectare și transport deșeuri municipale pentru localitățile Întorsura Buzăului, Sita Buzăului și Barcani nr. 6/30.05.2022
     31.08.2022

     Hotărârea Nr. 60
     privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Sita Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
     31.08.2022

     Hotărârea Nr. 59
     privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al părimarului
     31.08.2022

     Hotărârea Nr. 58
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
     31.08.2022

     Hotărârea Nr. 57
     privind modificarea Hotărârii nr. 19/2014 referitoare la delegarea directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. Gospodărie comunală S.A. – Sfântu Gheorghe precum și aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de delegare a serviciior de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/04.11.2019, cu modificările și completările ulterioare
     31.08.2022

     Hotărârea Nr. 56
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.07.2022

     Hotărârea Nr. 55
     privind aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Sita Buzăului, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabilului precum și procedura de evaluare și valorificare a acestora
     27.07.2022

     Hotărârea Nr. 54
     privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
     27.07.2022

     Hotărârea Nr. 53
     privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 21/2022, privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Sita Buzăului, județul Covasna
     27.07.2022

     Hotărârea Nr. 52
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II 2022
     27.07.2022

     Hotărârea Nr. 51
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.06.2022

     Hotărârea Nr. 50
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Construire pistă de biciclete în comuna Sita Buzăului”
     27.06.2022

     Hotărârea Nr. 49
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Construire trotuare în comuna Sita Buzăului”
     27.06.2022

     Hotărârea Nr. 48
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul – Zid de protecție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare școală, comuna Sita Buzăului, nr. 509, județul Covasna”
     27.06.2022

     Hotărârea Nr. 47
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
     27.06.2022

     Hotărârea Nr. 46
     privind modificarea hotărârii nr. 57/2018 pentru însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sita Buzăului
     27.06.2022

     Hotărârea Nr. 45
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Construcție zid de sprijin pe strada denumită toponimic Cremenea în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     08.06.2022

     Hotărârea Nr. 44
     privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     08.06.2022

     Hotărârea Nr. 43
     privind alegerea președintelui de ședință
     25.05.2022

     Hotărârea Nr. 42
     privind aprobarea participării comunei Sita Buzăului la programul ”Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15-Educație, Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 Creșe” cu proiectul ”Construire și dotare Creșă mică în comuna Sita Buzăului”
     25.05.2022

     Hotărârea Nr. 41
     privind aprobarea numirii domnului Iene Radu-Octavian în funcția de ”personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor (cadru tehnic PSI)”
     25.05.2022

     Hotărârea Nr. 40
     privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale pentru localitățile Întorsura Buzăului, Sita Buzăului și Barcani, precum și al documentației de delegare
     25.05.2022

     Hotărârea Nr. 39
     privind aprobarea studiului de oportunitate și fundamentare privind delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale pentru localitățile Întorsura Buzăului, Sita Buzăului și Barcani
     25.05.2022

     Hotărârea Nr. 38
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
     25.05.2022

     Hotărârea Nr. 37
     privind declararea de utilitate publică de interes local a terenului înscris în CF 24626 Sita Buzăului, nr. cad. 24626, în scopul ELABORARE PUZ – ZONĂ DE INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII
     18.05.2022

     Hotărârea Nr. 36
     privind aprobarea participării comunei Sita Buzăului la programul ”Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 Fondul local, reabilitarea moderată a clădirilor pentru a îmbunătății serviciile publice” cu proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     18.05.2022

     Hotărârea Nr. 35
     privind aprobarea participării comunei Sita Buzăului la programul ”Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C10 FONDUL LOCAL-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan” cu proiectul ”Construire pistă de biciclete în comuna Sita Buzăului”
     18.05.2022

     Hotărârea Nr. 34
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.04.2022

     Hotărârea Nr. 33
     privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Sita Buzăului
     27.04.2022

     Hotărârea Nr. 32
     privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul 2023
     27.04.2022

     Hotărârea Nr. 31
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I 2022
     27.04.2022

     Hotărârea Nr. 30
     privind alegerea președintelui de ședință
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 29
     privind modificarea Hotărârii nr. 92/2021 referitoare la aprobarea criteriilor, volumelor și prioritățiilor la valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producție 2022 din fondul forestier/pașune împădurită proprietate a comunei Sita Buzăului
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 28
     privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sita Buzăului (SVSU)
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 27
     pentru aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică de ”Servicii topo-cadastrale pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 26
     privind aprobarea participării comunei Sita Buzăului la programul ”Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta V Valul renovării, axa 2 – schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea b.1: renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice”, cu proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 25
     privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip-Construire ”Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Sita Buzăului, comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 24
     privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sita Buzăului
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 23
     pentru aprobarea Regulamentului privind modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă nerenumerată în folosul comunității de către persoanele care au săvârșit infracțiuni, ca obligație stabilită de instanța de judecată sau procuror
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 22
     pentru aprobarea Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunității
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 21
     privind aprobarea Programului anual și anunțul de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educative, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul local al comunei Sita Buzăului, pentru anul 2022
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 20
     privind aprobarea Statutului comunei Sita Buzăului, județul Covasna
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 19
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 18
     privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar la data de 31.03.2021
     30.03.2022

     Hotărârea Nr. 17
     privind participarea comunei Sita Buzăului la Programul ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Sita Buzăului, satele Sita Buzăului, Zăbrătău și Crasna, județul Covasna”
     01.03.2022

     Hotărârea Nr. 16
     privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 102/2021 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului, județul Covasna
     01.03.2022

     Hotărârea Nr. 15
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
     01.03.2022

     Hotărârea Nr. 14
     privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
     01.03.2022

     Hotărârea Nr. 13
     privind alegerea președintelui de ședință
     10.02.2022

     Hotărârea Nr. 12
     privind modificarea Hotărârii nr. 27/2020 referitoare la participarea comunei Sita Buzăului la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     10.02.2022

     Hotărârea Nr. 11
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Sita Buzăului, satele Sita Buzăului, Zăbrătău și Crasna, județul Covasna”
     10.02.2022

     Hotărârea Nr. 10
     privind aprobarea Programului anual al investițiilor publice pentru anul 2022
     10.02.2022

     Hotărârea Nr. 9
     privind aprobarea bugetului general al comunei Sita Buzăului pentru anul 2022
     10.02.2022

     Hotărârea Nr. 8
     privind aprobarea utilizării în anul 2022 a unei sume din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzaului, rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2021
     10.02.2022

     Hotărârea Nr. 7
     privind alegerea președintelui de ședință
     31.01.2022

     Hotărârea Nr. 6
     privind validarea Dispoziției nr. 1/2022 referitoare la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzăului a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2021
     31.01.2022

     Hotărârea Nr. 5
     privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate în anul 2022 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
     31.01.2022

     Hotărârea Nr. 4
     privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzăului pentru a vota aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de delegare al gestiunii nr. 3/14.09.2017 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ”IBSV SALUBRITATE” și Operatorul regional SC ”SALUBRITATE IBSV” SRL Întorsura Buzăului
     31.01.2022

     Hotărârea Nr. 3
     privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Sita Buzăului pentru perioada 2021-2027
     31.01.2022

     Hotărârea Nr. 2
     privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Sita Buzăului
     31.01.2022

     Hotărârea Nr. 1
     privind aprobarea proiectului de atestare a comunei Sita Buzăului ca stațiune turistică de interes local
     31.01.2022

     Hotărâri 2021
     31.12.2021

     Hotărârea Nr. 110
     privind alegerea președintelui de ședință
     29.12.2021

     Hotărârea Nr. 109
     privind aprobarea susținerii din bugetul local a cheltuielilor de întreținere pentru numitul Cristea Ștefan, persoană cu dizabilități, pe perioada internării acestuia în căminul pentru persoane vârstnice
     29.12.2021

     Hotărârea Nr. 108
     privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
     29.12.2021

     Hotărârea Nr. 107
     privind aprobarea înființării Centrului Local de Informare și Promovare Turistică din comuna Sita Buzăului
     29.12.2021

     Hotărârea Nr. 106
     privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.
     29.12.2021

     Hotărârea Nr. 105
     privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna
     29.12.2021

     Hotărârea Nr. 104
     privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele comunei Sita Buzăului
     29.12.2021

     Hotărârea Nr. 103
     privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului
     29.12.2021

     Hotărârea Nr. 102
     privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului, județul Covasna
     29.12.2021

     Hotărârea Nr. 101
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul IV 2021
     29.12.2021

     Hotărârea Nr. 100
     privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2022-2023 în comuna Sita Buzăului
     29.12.2021

     Hotărârea Nr. 99
     privind modificarea Hotărârii nr. 43/2021 referitoare la aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022
     20.12.2021

     Hotărârea Nr. 98
     privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea organizării serbării anuale ”Festivalul de coline” și acordarea de cadouri de ”Pomul de Crăciun” copiilor școlari și preșcolari din comuna Sita Buzăului, județul Covasna
     20.12.2021

     Hotărârea Nr. 97
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
     20.12.2021

     Hotărârea Nr. 96
     privind revocarea Hotărârii nr. 81/2021 referitoare la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Sita Buzăului pentru perioada 2021-2027
     20.12.2021

     Hotărârea Nr. 95
     privind revocarea Hotărârii nr. 83/2021 referitoare la însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Sita Buzăului
     20.12.2021

     Hotărârea Nr. 94
     privind alegerea președintelui de ședință
     24.11.2021

     Hotărârea Nr. 93
     privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2022 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recoltează din fondul forestier/pășune împădurită proprietatea unității administrativ teritoriale comuna Sita Buzăului
     24.11.2021

     Hotărârea Nr. 92
     privind aprobarea criteriilor, volumelor și priorităților la valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producție 2022 din fondul forestier/pășune împădurită proprietate a comunei Sita Buzăului
     24.11.2021

     Hotărârea Nr. 91
     privind dezmembrarea unui teren proprietate privată a Comunei Sita Buzăului
     24.11.2021

     Hotărârea Nr. 90
     privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul școlar 2021-2022
     24.11.2021

     Hotărârea Nr. 89
     privind revocarea Hotărârii nr. 63/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru achiziția de imobile de către Comuna Sita Buzăului, județul Covasna
     15.11.2021

     Hotărârea Nr. 88
     privind participarea comunei Sita Buzăului la ”Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Generală Zăbrătău”
     15.11.2021

     Hotărârea Nr. 87
     privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 14390 mp. situat în intravilanul și extravilanul localității Sita Buzăului, județul Covasna înscris în CF nr. 24626 Sita Buzăului, nr. cadastral 24626
     10.11.2021

     Hotărârea Nr. 86
     privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Sita Buzăului ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială ”Nicolae Russu” Sita Buzăului
     10.11.2021

     Hotărârea Nr. 85
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 84
     privind modificarea bugetului local pentru anul 2021, prin virarea de credite bugetare de la un capitol la un alt capitol al clasificației bugetare
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 83
     privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Sita Buzăului
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 82
     privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Sita Buzăului, județul Covasna și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2021
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 81
     privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Sita Buzăului pentru perioada 2021-2027
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 80
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III 2021
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 79
     privind aprobarea Contractului – cadru pentru prestarea serviciului de iluminat public în comuna Sita Buzăului, a Caietului de sarcini privind prestarea serviciului de iluminat public în comuna Sita Buzăului și a Regulamentului serviciului de iluminat public în comuna Sita Buzăului
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 78
     privind ajustarea valorii obiectivului ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”, conform OG 15/2021
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 77
     privind ajustarea valorii obiectivului ”Extindere rețea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău și Crasna din comuna Sita Buzăului, județul Covasna”, conform OG 15/2021
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 76
     privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului ”Modernizare drumuri de interes local în comuna SIta Buzăului, județul Covasna, etapa a III-a” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 75
     privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului ”Modernizare drumuri de interes local în comuna SIta Buzăului, județul Covasna, etapa a IV-a” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 74
     privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului ”Extindere rețea de canalizare în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 73
     privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului ”Înființare rețea de apă în satele Zăbrătău și Crasna, comuna SIta Buzăului, județul Covasna” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 72
     privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului ”Refacere 17 podețe în comuna Sita Buzăului – Etapa 2” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 71
     privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului ”Construire și reabilitare 6 poduri în comuna Sita Buzaului, județul Covasna” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 70
     privind modificarea Hotărârii nr. 23/2021 referitoare la aprobarea Programului anual al investițiilor publice pentru anul 2021
     27.10.2021

     Hotărârea Nr. 68
     privind dezmembrarea unui teren proprietate publică a Comunei Sita Buzăului
     12.10.2021

     Hotărârea Nr. 67
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
     12.10.2021

     Hotărârea Nr. 66
     privind alegerea președintelui de ședință
     29.09.2021

     Hotărârea Nr. 65
     privind emiterea unui acord de principiu al Consiliului local al comunei Sita Buzăului în vederea efectuării studiilor preliminare pentru realizarea unor parcuri eoliene pe teritoriul administrativ al comunei Sita Buzăului
     29.09.2021

     Hotărârea Nr. 64
     privind aprobarea oportunității cumpărării unui teren în suprafață de 14390 mp situat în intravilanul și extravilanul localității Sita Buzăului, județul Covasna înscris în CF nr. 24626 Sita Buzăului, nr. cadastral 24626
     29.09.2021

     Hotărârea Nr. 63
     privind aprobarea Regulamentului pentru achiziția de imobile de către Comuna Sita Buzăului, județul Covasna
     29.09.2021

     Hotărârea Nr. 62
     privind desemnarea reprezentantului consiliului local în Grupul de acțiune antibullying organizat la nivelul Școlii Gimnaziale “Nicolae Russu” Sita Buzăului, pentru anul școlar 2021-2022
     29.09.2021

     Hotărârea Nr. 61
     privind desemnarea reprezentantului consiliului local ca membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la nivelul Școlii Gimnaziale “Nicolae Russu” Sita Buzăului, pentru anul școlar 2021-2022
     29.09.2021

     Hotărârea Nr. 60
     privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “Nicolae Russu” Sita Buzăului, pentru anul școlar 2021-2022
     29.09.2021

     Hotărârea Nr. 59
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
     29.09.2021

     Hotărârea Nr. 58
     privind actualizarea prețului de închiriere/concesiune a imobilelor proprietate publică sau privată a comunei Sita Buzaului
     29.09.2021

     Hotărârea Nr. 57
     privind includerea în fondul forestier național a unor suprafețe de pășune împădurită proprietate privată a comunei Sita Buzăului
     29.09.2021

     Hotărârea Nr. 54
     privind alegerea președintelui de ședință
     31.08.2021

     Hotărârea Nr. 53
     privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului, județul Covasna
     31.08.2021

     Hotărârea Nr. 52
     privind modificarea bugetului local pentru anul 2021, prin virarea de credite bugetare de la un capitol la un alt capitol al clasificației bugetare
     31.08.2021

     Hotărârea Nr. 51
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.07.2021

     Hotărârea Nr. 50
     privind intenția cumpărării terenului în suprafață de 8157mp situat în extravilanul localității Sita Buzăului, județul Covasna înscris în CF nr. 24626 Sita Buzăului, nr. cadastral 24626, având categoria de folosință “fâneață”
     28.07.2021

     Hotărârea Nr. 49
     privind dezmembrarea unui teren proprietate privată a Comunei Sita Buzăului
     28.07.2021

     Hotărârea Nr. 48
     privind aprobarea aderării comunei Sita Buzăului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică “Ciomad-Balvanyos, Csomad-Balvanyos Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas”
     28.07.2021

     Hotărârea Nr. 47
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II 2021
     28.07.2021

     Hotărârea Nr. 46
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
     28.07.2021

     Hotărârea Nr. 45
     privind modificarea bugetului local pentru anul 2021, prin virarea de credite bugetare de la un capitol la un alt capitol al clasificației bugetare
     12.07.2021

     Hotărârea Nr. 44
     privind alegerea președintelui de ședință
     30.06.2021

     Hotărârea Nr. 43
     privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri componente ale serviciului de salubrizare al localităților Întorsura Buzăului, Sita Buzăului și Barcani nr. 3/14.09.2017
     30.06.2021

     Hotărârea Nr. 42
     privind aprobarea majorării capitalului social la SC SALUBRITATEA IBSV SRL
     30.06.2021

     Hotărârea Nr. 41
     privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Sita Buzăului
     30.06.2021

     Hotărârea Nr. 40
     privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele comunei Sita Buzăului
     30.06.2021

     Hotărârea Nr. 38
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     26.05.2021

     Hotărârea Nr. 37
     privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea achiziţionării materialelor necesare înlocuirii reţelei de apă potabilă pe strada nr. 82, zona Chichirău-Crasna
     26.05.2021

     Hotărârea Nr. 36
     privind aprobarea actului adiţional-cadru la contractul de închiriere nr. 3417/30.04.2020 având ca obiectiv închirierea suprafeţei de pajişti aflată în domeniul privat al comunei Sita Buzăului
     26.05.2021

     Hotărârea Nr. 35
     privind încetarea Contractului de concesiune nr. 955/19.02.2010 încheiat între Primăria comunei Sita Buzăului, în calitate de concedent şi SC Producţie şi Comerţ Mirel SRL, în calitate de concesionar
     26.05.2021

     Hotărârea Nr. 34
     privind aprobarea indexării cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022
     26.05.2021

     Hotărârea Nr. 33
     privind desemnarea reprezentantului Comunei Sita Buzăului în Consiliul de administraţie al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A.
     26.05.2021

     Hotărârea Nr. 32
     privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A.
     26.05.2021

     Hotărârea Nr. 31
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
     26.05.2021

     Hotărârea Nr. 30
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.04.2021

     Hotărârea Nr. 29
     privind modificarea Hotărârii nr.49/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Sita Buzăului, județul Covasna pentru mandatul 2020-2024
     28.04.2021

     Hotărârea Nr. 28
     privind aprobarea cuantumului taxelor speciale
     28.04.2021

     Hotărârea Nr. 27
     privind aprobarea susținerii din bugetul local a cheltuielilor de întreținere pentru numitul Cristea Ștefan, persoană cu dizabilități pe perioada internării acestuia la Căminul de Bătrâni Dr. Teofil Mija
     28.04.2021

     Hotărârea Nr. 26
     privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei Sita Buzăului care vor distribui produse alimentare raționalizate către populație
     28.04.2021

     Hotărârea Nr. 25
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I 2021
     28.04.2021

     Hotărârea Nr. 24
     privind aprobarea Programului anual și anunțul de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educative, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul local al comunei Sita Buzăului, pentru anul 2021
     09.04.2021

     Hotărârea Nr. 23
     privind aprobarea Programului anual al investițiilor publice pentru anul 2021
     09.04.2021

     Hotărârea Nr. 22
     privind aprobarea bugetului general al comunei Sita Buzăului pentru anul 2021
     09.04.2021

     Hotărârea Nr. 21
     privind aprobarea utilizării în anul 2021 a unei sume din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzăului, rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2020
     09.04.2021

     Hotărârea Nr. 20
     privind legerea președintelui de ședință
     31.03.2021

     Hotărârea Nr. 19
     privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Sita Buzăului, județul Covasna
     31.03.2021

     Hotărârea Nr. 18
     privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Sita Buzăului, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Sita Buzăului
     31.03.2021

     Hotărârea Nr. 17
     privind mandatarea reprezentantului comunei Sita Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului / tarifului serviciului public de alimantare cu apă potabilă și de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
     31.03.2021

     Hotărârea Nr. 16
     cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Sita Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”IBSV SALUBRITATE”
     31.03.2021

     Hotărârea Nr. 15
     privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar la data de 31.12.2020
     31.03.2021

     Hotărârea Nr. 14
     privind alegerea președintelui de ședință
     24.02.2021

     Hotărârea Nr. 13
     privind abrogarea Hotărârii nr. 66/2020 referitoare la majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată la adresa, comuna Sita Buzăului, sat Sita Buzăului, nr. 188, județul Covasna, începând cu anul 2021
     24.02.2021

     Hotărârea Nr. 12
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.01.2021

     Hotărârea Nr. 11
     privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.
     27.01.2021

     Hotărârea Nr. 10
     privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     27.01.2021

     Hotărârea Nr. 9
     privind aprobarea modelului Actului adițional nr. 1/2021 la contractul de concesiune nr. 955/19.02.2010
     27.01.2021

     Hotărârea Nr. 8
     privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Sita Buzăului
     27.01.2021

     Hotărârea Nr. 7
     privind validarea Dispoziției nr. 1/2021 referitoare la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzăului a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2020
     27.01.2021

     Hotărârea Nr. 6
     privind stabilirea situațiilor deosebite în care se poate acorda ajutor de urgență familiilor sau persoanelor singure
     27.01.2021

     Hotărârea Nr. 5
     privind aprobarea Planului Anual de acțiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate în anul 2021 de cătrepersoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
     27.01.2021

     Hotărârea Nr. 4
     pentru aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publica ”Refacere 17 podețe în comuna Sita Buzăului, județul Covasna – Etapa 1” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     27.01.2021

     Hotărârea Nr. 3
     pentru aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publica ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Sita Buzăului” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     27.01.2021

     Hotărârea Nr. 2
     privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții ”Refacere 17 podețe în comuna Sita Buzăului, județul Covasna – Etapa 2”
     27.01.2021

     Hotărârea Nr. 1
     privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, etapa a III-a”
     27.01.2021

     Hotărâri 2020
     31.12.2020

     Hotărârea Nr. 71
     privind alegerea președintelui de ședință
     30.12.2020

     Hotărârea Nr. 70
     privind constatarea demisionării de drept, ca urmare a nedepunderii jurământului, de către supleantul Banciu Constantin-Ioan
     30.12.2020

     Hotărârea Nr. 69
     privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Zonă de locuințe, turism și producție”
     30.12.2020

     Hotărârea Nr. 68
     pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții ”Refacere 17 podețe în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” – Etapa 1
     30.12.2020

     Hotărârea Nr. 67
     privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2021-2022 în comuna Sita Buzăului
     30.12.2020

     Hotărârea Nr. 66
     privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată la adresa comuna Sita Buzăului, sat Sita Buzăului, nr. 188, județul Covasna, începând cu anul 2021
     30.12.2020

     Hotărârea Nr. 65
     privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
     30.12.2020

     Hotărârea Nr. 64
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul IV 2020
     30.12.2020

     Hotărârea Nr. 62
     privind alegerea președintelui de ședință
     26.11.2020

     Hotărârea Nr. 61
     privind stabilirea indemnizațiilor consilierilor locali ai Comunei Sita Buzăului, Județul Covasna
     26.11.2020

     Hotărârea Nr. 60
     privind aprobarea criteriilor, volumelor și priorităților la valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producție 2021 din fondul forestier/pășune împădurită proprietate a comunei Sita Buzăului
     26.11.2020

     Hotărârea Nr. 59
     privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2020 pentru masa lemnoasă pe picior și masa lemnoasă fasonată la drum auto, care se recoltează din fondul forestier/pășune împădurită proprietatea unității administrativ teritoriale comuna Sita Buzăului
     26.11.2020

     Hotărârea Nr. 58
     privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul școlar 2020-2021
     26.11.2020

     Hotărârea Nr. 57
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020
     26.11.2020

     Hotărârea Nr. 56
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.10.2020

     Hotărârea Nr. 55
     privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     28.10.2020

     Hotărârea Nr. 54
     privind desemnarea reprezentantului Consiliului Grupul de acțiune antibulling organizat la nivelul Școlii Gimnaziale “Nicolae Russu” Sita Buzăului, pentru anul școlar 2020-2021
     28.10.2020

     Hotărârea Nr. 53
     privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale “Nicolae Russu” Sita Buzăului, pentru anul școlar 2020-2021
     28.10.2020

     Hotărârea Nr. 52
     privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local ca membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la nivelul Școlii Gimnaziale “Nicolae Russu” Sita Buzăului, pentru anul școlar 2020-2021
     28.10.2020

     Hotărârea Nr. 51
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III 2020
     28.10.2020

     Hotărârea Nr. 50
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020
     28.10.2020

     Hotărârea Nr. 49
     privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sita Buzăului, județul Covasna pentru mandatul 2020-2024
     28.10.2020

     Hotărârea Nr. 48
     privind alegerea viceprimarului comunei Sita Buzăului, județul Covasna
     28.10.2020

     Hotărârea Nr. 47
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.10.2020

     Hotărârea Nr. 46
     privind modificarea Hotărârii nr. 57/2018 pentru însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sita Buzăului
     08.10.2020

     Hotărârea Nr. 45
     privind alegerea președintelui de ședință
     23.09.2020

     Hotărârea Nr. 44
     pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Refacere magazie lemne Școala Ciumernic”
     23.09.2020

     Hotărârea Nr. 43
     pentru actualizarea valorii totale a obiectivului de investiții “Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     23.09.2020

     Hotărârea Nr. 42
     privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Refacere pod peste Râul Buzău (zona Brutărie-Zăbrătău)”
     23.09.2020

     Hotărârea Nr. 41
     privind trecerea din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a Comunei Sita Buzăului a terenului înscris în CF nr. 24903 Sita Buzăului, în suprafață de 165 mp
     23.09.2020

     Hotărârea Nr. 40
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020
     23.09.2020

     Hotărârea Nr. 39
     privind alegerea președintelui de ședință
     23.09.2020

     Hotărârea Nr. 38
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.08.2020

     Hotărârea Nr. 37
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020
     27.08.2020

     Hotărârea Nr. 36
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II 2020
     27.08.2020

     Hotărârea Nr. 35
     pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Proiect tehnic de apă și canalizare, inclusiv racorduri de utilități până la limita de proprietate, rețea stradală canalizare menajeră gravitațională și sub presiune, stație de pompare pentru strada denumită toponimic Peste Vale, situată în comuna Sita Buzăului”
     27.08.2020

     Hotărârea Nr. 34
     privind modificarea Hotărârii nr.26/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici i obiectivului de investiții “Teren sport Școala Zăbrătău”
     27.08.2020

     Hotărârea Nr. 33
     privind alegerea președintelui de ședință
     29.07.2020

     Hotărârea Nr. 32
     privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Sita Buzăului
     29.07.2020

     Hotărârea Nr. 31
     privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă și apă uzată din județul Covasna
     29.07.2020

     Hotărârea Nr. 30
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020
     29.07.2020

     Hotărârea Nr. 29
     privind alegerea președintelui de ședință
     24.06.2020

     Hotărârea Nr. 28
     privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     24.06.2020

     Hotărârea Nr. 27
     privind participarea comunei Sita Buzăului la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     24.06.2020

     Hotărârea Nr. 26
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Teren sport Școala Zăbrătău”
     24.06.202
0

     Hotărârea Nr. 25
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020
     24.06.2020

     Hotărârea Nr. 24
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.05.2020

     Hotărârea Nr. 23
     privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul 2021
     27.05.2020

     Hotărârea Nr. 22
     privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar la data de 31.12.2020
     27.05.2020

     Hotărârea Nr. 21
     privind alegerea președintelui de ședință
     30.04.2020

     Hotărârea Nr. 20
     privind aprobarea Programului anual și anunțul de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijin financiar acordat unităților de cult din bugetul local al comunei Sita Buzăului, pentru anul 2020
     30.04.2020

     Hotărârea Nr. 19
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020
     30.04.2020

     Hotărârea Nr. 18
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I 2020
     30.04.2020

     Hotărârea Nr. 16
     privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al comunei Sita Buzăului
     03.03.2020

     Hotărârea Nr. 15
     privind alegerea președintelui de ședință
     12.02.2020

     Hotărârea Nr. 14
     privind modificarea Hotărârii nr. 24/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a “Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcțiilor”
     12.02.2020

     Hotărârea Nr. 13
     privind aprobarea Fișei de date pentru execuția lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna din comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     12.02.2020

     Hotărârea Nr. 12
     privind aprobarea Programului anual al investițiilor publice pentru anul 2020
     12.02.2020

     Hotărârea Nr. 11
     privind aprobarea bugetului general al comunei Sita Buzăului pentru anul 2020
     12.02.2020

     Hotărârea Nr. 10
     privind aprobarea utilizării în anul 2020 a unei sume din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzăului, rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2019
     12.02.2020

     Hotărârea Nr. 9
     privind alegerea președintelui de ședință
     29.01.2020

     Hotărârea Nr. 8
     privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate în anul 2020 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
     29.01.2020

     Hotărârea Nr. 7
     privind numirea reprezentantului comunei Sita Buzăului în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A.
     29.01.2020

     Hotărârea Nr. 6
     privind aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajistile permanente de pe raza localității Sita Buzăului, situate în extravilan, aflate în proprietatea/utilizarea persoanelor fizice și juridice
     29.01.2020

     Hotărârea Nr. 5
     privind validarea Dispoziției nr. 2/2020 referitoare la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzăului a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019
     29.01.2020

     Hotărârea Nr. 4
     privind modificarea Hotărârii nr. 77/2018 referitoare la aprobarea cuantumului taxelor speciale
     29.01.2020

     Hotărârea Nr. 3
     privind aprobarea cuantumului taxei speciale pentru utilizarea resurselor de apă
     29.01.2020

     Hotărârea Nr. 2
     privind modificarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Sita Buzăului instituită prin Hotărârea Colsiliului local nr. 29/2015
     29.01.2020

     Hotărârea Nr. 1
     privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare practicat de operatorul SC Salubritatea IBSV SRL Întorsura Buzăului
     29.01.2020

     Hotărâri 2019
     31.12.2019

     Hotărârea Nr. 90
     privind alegerea președintelui de ședință
     30.12.2019

     Hotărârea Nr. 89
     privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Sita Buzaului, județul Covasna
     30.12.2019

     Hotărârea Nr. 88
     privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
     30.12.2019

     Hotărârea Nr. 87
     privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul 2020-2021 în comuna Sita Buzăului
     30.12.2019

     Hotărârea Nr. 86
     privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
     30.12.2019

     Hotărârea Nr. 85
     privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de majorare cu până la 500% a impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite aflate pe raza comunei Sita Buzăului
     30.12.2019

     Hotărârea Nr. 84
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul IV 2019
     30.12.2019

     Hotărârea Nr. 83
     privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018, administrate de organul fiscal local al comunei Sita Buzăului, conform OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
     09.12.2019

     Hotărârea Nr. 82
     privind aprobarea preturilor de referință pentru anul de producție 2020 pentru masa lemnoasă pe picior și masa lemnoasă fasonată la drum auto, care se recoltează din fondul forestier/pășune împădurită proprietatea unității administrativ teritoriale comuna Sita Buzăului
     09.12.2019

     Hotărârea Nr. 81
     privind aprobarea criteriilor, volumelor și prioritățiilor la valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producție 2020 din fondul forestier/pășune împădurită proprietate a comunei Sita Buzăului
     09.12.2019

     Hotărârea Nr. 80
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
     09.12.2019

     Hotărârea Nr. 79
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.11.2019

     Hotărârea Nr. 78
     privind darea în folosință gratuită către Spitalul de Recuperare Cardiovasculară “Dr. Benedek-Geza” Covasna-Secția Externă Întorsura Buzăului, a centralei termice FINS150B, proprietate privată a comunei Sita Buzăului
     27.11.2019

     Hotărârea Nr. 77
     privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Sita Buzăului, județul Covasna
     27.11.2019

     Hotărârea Nr. 76
     privind aprobarea Contractului – cadru pentru prestarea serviciului de iluminat public în comuna Sita Buzăului, a Caietului de sarcini privind prestarea serviciului de iluminat public în comuna Sita Buzăului și a Regulamentului serviciului de iluminat public în comuna Sita Buzăului
     27.11.2019

     Hotărârea Nr. 75
     privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea formei de gestiune a Serviciului de iluminat public în comuna Sita Buzăului
     27.11.2019

     Hotărârea Nr. 74
     privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea organizării serbării anuale “Festivalul de colinde” și acordarea de cadouri de “Pomul de Crăciun” copiilor școlari și preșcolari din comuna Sita Buzăului, județul Covasna
     27.11.2019

     Hotărârea Nr. 73
     pentru aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică de servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții “Platformă comunala de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     27.11.2019

     Hotărârea Nr. 72
     privind actualizarea valorii totale a investiției “Amenajare teren de sport în comuna Sita Buzăului”
     27.11.2019

     Hotărârea Nr. 71
     privind alegerea președintelui de ședință
     23.10.2019

     Hotărârea Nr. 70
     privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi selectați pentru funcția de membru în consiliul de administrație al OCOLULUI SILVIC BUZĂUL ARDELEAN R.A.
     23.10.2019

     Hotărârea Nr. 69
     privind renunțarea la mandatul de administrator în COnsiliul de administrație al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A. a domnului Prundar Vasile și desemnarea unui administrator provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție a unui nou reprezentant în consiliul de administrație al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A. din partea Comunei Sita Buzăului
     23.10.2019

     Hotărârea Nr. 68
     privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul școlar 2019-2020
     23.10.2019

     Hotărârea Nr. 67
     privind modificarea Horărârii nr.80/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului
     23.10.2019

     Hotărârea Nr. 66
     privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Sita Buzăului, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare
     23.10.2019

     Hotărârea Nr. 65
     privind mandatarea reprezentantului comunei Sita Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
     23.10.2019

     Hotărârea Nr. 64
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III 2019
     23.10.2019

     Hotărârea Nr. 63
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
     23.10.2019

     Hotărârea Nr. 62
     privind alegerea președintelui de ședință
     25.09.2019

     Hotărârea Nr. 61
     privind constituirea Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
     25.09.2019

     Hotărârea Nr. 60
     privind desemnarea reprezentantului consiliului local ca membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul Școlii Gimnaziale “Nicolae Russu” Sita Buzăului
     25.09.2019

     Hotărârea Nr. 59
     privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “Nicolae Russu” Sita Buzăului
     25.09.2019

     Hotărârea Nr. 58
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
     25.09.2019

     Hotărârea Nr. 57
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.08.2019

     Hotărârea Nr. 56
     pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Refacere pod din beton peste Râul Buzău care asigură accesul la Mânăstire”
     28.08.2019

     Hotărârea Nr. 55
     pentru aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică de lucrări aferente obiectivului de investiții “Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     28.08.2019

     Hotărârea Nr. 54
     privind stabilirea situațiilor deosebite în care se poate acorda ajutor de urgență familiilor sau persoanelor singure
     28.08.2019

     Hotărârea Nr. 53
     privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Înființare zonă turistică”
     28.08.2019

     Hotărârea Nr. 52
     privind alegerea președintelui de ședință
     31.07.2019

     Hotărârea Nr. 51
     privind aprobarea Proiectului Tehnic al investiției “Racorduri canalizare Zăbrătău și Crasna, comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     31.07.2019

     Hotărârea Nr. 50
     privind actualizarea valorii totale a investiției “Extindere rețea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna din comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     31.07.2019

     Hotărârea Nr. 49
     privind actualizarea valorii totale a investiției “Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     31.07.2019

     Hotărârea Nr. 48
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II 2019
     31.07.2019

     Hotărârea Nr. 47
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
     31.07.2019

     Hotărârea Nr. 46
     
     31.07.2019

     Hotărârea Nr. 45
     privind alegerea președintelui de ședință
     20.06.2019

     Hotărârea Nr. 44
     pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici din proiectul “Racorduri canalizare Zăbrătău și Crasna, comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     20.06.2019

     Hotărârea Nr. 43
     privind modificarea Hotărârii nr. 70/2018 referitoare la aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achizițiile publice de lucrări aferente obiectivelor de investiții: “Refacere pod din beton peste râul Buzău (zona La Găureni) și Refacere podeț peste pârâul Crasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     20.06.2019

     Hotărârea Nr. 42
     pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Refacere pod peste râul Buzău (zona La Găureni)”
     20.06.2019

     Hotărârea Nr. 41
     privind aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică de lucrări la obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nicolae Russu nr. 228 în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     20.06.2019

     Hotărârea Nr. 40
     privind actualizarea valorii totale a investiției “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nicolae Russu nr. 228 în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     20.06.2019

     Hotărârea Nr. 39
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
     20.06.2019

     Hotărârea Nr. 38
     privind modificarea Hotărârii nr. 23/2019 referitoare la aprobarea Programului anual al investițiilor publice pentru anul 2019
     20.06.2019

     Hotărârea Nr. 37
     privind alegerea președintelui de ședință
     29.05.2019

     Hotărârea Nr. 36
     privind aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică de lucrări la obiectivul de investiții “Consolidare și reabilitare Școala gimnazială nr. 3 în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     29.05.2019

     Hotărârea Nr. 35
     privind actualizarea valorii totale a investiției “Consolidare și reabilitare Școala gimnazială nr. 3 în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     29.05.2019

     Hotărârea Nr. 34
     privind aprobarea Programului anual și anunțul de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijin financiar acordat unităților de cult din bugetul local al comunei Sita Buzăului, pentru anul 2019, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
     29.05.2019

     Hotărârea Nr. 33
     privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     29.05.2019

     Hotărârea Nr. 32
     privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul 2020
     29.05.2019

     Hotărârea Nr. 31
     privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2018
     29.05.2019

     Hotărârea Nr. 30
     privind actualizarea valorii totale a investiției “Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     29.05.2019

     Hotărârea Nr. 29
     privind actualizarea valorii totale a investiției “Realizare, modernizare și dotare Grădinița Sita Buzăului”
     17.05.2019

     Hotărârea Nr. 28
     privind actualizarea valorii totale a investiției “Amenajare teren de sport în comuna Sita Buzăului”
     17.05.2019

     Hotărârea Nr. 27
     privind alegerea președintelui de ședință
     17.04.2019

     Hotărârea Nr. 26
     privind actualizarea valorii totale a obiectivului de investiții “Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     17.04.2019

     Hotărârea Nr. 25
     privind închirierea unui spațiu din imobilul situat în localitatea Sita Buzăului, nr. 288, județul Covasna, aflat în domeniul public al comunei Sita Buzăului pentru amenajarea unui spațiu în vederea depozitării substanțelor dezinfectante
     17.04.2019

     Hotărârea Nr. 24
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I 2019
     17.04.2019

     Hotărârea Nr. 23
     privind aprobarea Programului anual al investițiilor publice pentru anul 2019
     17.04.2019

     Hotărârea Nr. 22
     privind aprobarea bugetului local al comunei Sita Buzăului pentru anul 2019
     17.04.2019

     Hotărârea Nr. 21
     privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori
     17.04.2019

     Hotărârea Nr. 20
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.03.2019

     Hotărârea Nr. 19
     pentru actualizarea valorii totale a obiectivului de investiții “Extindere și reabilitare rețea de iluminat public în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     27.03.2019

     Hotărârea Nr. 18
     privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele comunei Sita Buzăului în Dosarul penal nr. 12/P/2019
     27.03.2019

     Hotărârea Nr. 17
     privind aprobarea nivelului cotizației anuale a comunei Sita Buzăului la Asociația Comunelor din România, începând cu anul 2019
     27.03.2019

     Hotărârea Nr. 16
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     27.02.2019

     Hotărârea Nr. 15
     pentru actualizarea valorii totale a lucrărilor de intervenţii la obiectivele de investiţii: “Refacere pod din beton peste Râul Buzău (Zona Cremenea)”, “Refacere pod peste Râul Buzău (Zona brutărie – Zăbrătău)”, “Refacere pod peste Râul Buzău (Zona Chichirău – Crasna)”, “Refacere pod peste Râul Buzău (zona La Găureni)”
     27.02.2019

     Hotărârea Nr. 14
     privind modificarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Sita Buzăului instituită prin Hotărârea Consiliului local nr. 29/2015
     27.02.2019

     Hotărârea Nr. 13
     privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele comunei Sita Buzăului în Dosarul nr. 841/305/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Sfântu Gheorghe
     27.02.2019

     Hotărârea Nr. 12
     privind acordarea unei diplome şi a unui premiu în sună netă de 2000 lei unei persoane care a împlinit vârsta de 100 ani şi are domiciliul în comuna Sita Buzăului
     27.02.2019

     Hotărârea Nr. 11
     privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale
     27.02.2019

     Hotărârea Nr. 10
     privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajdîn comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
     27.02.2019

     Hotărârea Nr. 9
     privind aprobarea nivelului cotizaţiei anuale a comunei Sita Buzăului la Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Progressio”, începând cu anul 2019
     27.02.2019

     Hotărârea Nr. 8
     privind aprobarea nivelului cotizaţiei anuale a comunei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”, începând cu anul 2019
     27.02.2019

     Hotărârea Nr. 7
     privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente comunei Sita Buzăului în calitate de membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Sistem integrat de management al deşeurilor Covasna”, începând cu anul 2019
     27.02.2019

     Hotărârea Nr. 6
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     23.01.2019

     Hotărârea Nr. 5
     privind actualizarea valorii totale pentru obiectivul de investiţii “Grădiniţa cu program normal, 2 grupe Ciumernic, judeţul Covasna”, cuprinsă în cadrul proiectului “Construcţii grădiniţe regiunea Centru” – aferentă activităţilor derulate de comuna Sita Buzăului
     23.01.2019

     Hotărârea Nr. 4
     privind aprobarea Fişei de date şi a Caietului de sarcini pentru achiziţia publică de lucrări aferentă obiectivului de investiţii “Extindere reţea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna din comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna” şi constituirea comisiei de selecţie a ofertelor
     23.01.2019

     Hotărârea Nr. 3
     privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate în anul 2019 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
     23.01.2019

     Hotărârea Nr. 2
     privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţămînt preuniversitar care vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020 în comuna Sita Buzăului
     23.01.2019

     Hotărârea Nr. 1
     privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare practicat de operatorul SC Salubritatea IBSV SRL Întorsura Buzăului
     23.01.2019

     Hotărâri 2018
     31.12.2018

     Hotărârea Nr. 82
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 81
     privind mandatarea reprezentantului comunei Sita Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV” pentru a vota aprobarea modificării preţului / tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărire Comunală S.A.
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 80
     privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 79
     privind aprobarea Fişei de date şi a Caietului de sarcini pentru achiziţiile publice de lucrări aferente obiectivelor de investiţii “Refacere pod din beton peste râul Buzău care asigură accesul la Mânăstire”, “Refacere pod din beton peste râul Buzău (Zona Cremenea)”, “Refacere pod din beton peste râul Buzău (Zona brutărie – Zăbrătău)” şi “Refacere pod din beton peste râul Buzău (Zona Chichirău – Crasna)” şi constituirea comisiei de selecţie a ofertelor
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 78
     pentru aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii obiectivele de investiţii: “Refacere pod din beton peste râul Buzău care asigură accesul la Mânăstire”, “Refacere pod din beton peste râul Buzău (Zona Cremenea)”, “Refacere pod din beton peste râul Buzău (Zona brutărie – Zăbrătău)” şi “Refacere pod din beton peste râul Buzău (Zona Chichirău – Crasna)”
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 77
     privind aprobarea cuantumului taxelor speciale
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 76
     privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 75
     privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală şi Transport la nivelul comunei Sita Buzăului
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 74
     privind aprobarea criteriilor, volumelor şi priorităţilor la valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producţie 2019 din fondul forestier / păşune împădurită proprietate a comunei Sita Buzăului
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 73
     privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul de producţie 2019 pentru masa lemnoasă pe picior şi masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recoltează din fondul forestier / păşune împădurită proprietatea unităţii administrativ teritoriale comuna Sita Buzăului
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 72
     privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 71
     privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul IV 2018
     28.12.2018

     Hotărârea Nr. 70
     privind aprobarea Fişei de date şi a Caietului de sarcini pentru achiziţiile publice de lucrări aferente obiectivelor de investiţii “Refacere pod peste râul Buzău (zona La Găureni)” şi “Refacere podeţ peste pârâul Crasna” şi constituirea comisiei de selecţie a ofertelor
     14.12.2018

     Hotărârea Nr. 69
     pentru aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivele de investiţii “Refacere pod peste râul Buzău (zona La Găureni)” şi “Refacere podeţ peste pârâul Crasna”
     14.12.2018

     Hotărârea Nr. 68
     privind actualizarea valorii totale pentru obiectivul de investiţii “Grădiniţa cu program normal Bobocea, judeţul Covasna”, cuprinsă în cadrul proiectului “Construcţii grădiniţe regiunea Centru” – aferentă activităţilor derulate de comuna Sita Buzăului
     14.12.2018

     Hotărârea Nr. 67
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
     14.12.2018

     Hotărârea Nr. 66
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     28.11.2018

     Hotărârea Nr. 65
     privind aprobarea indicatorilor economici actializaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei “Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
     28.11.2018

     Hotărârea Nr. 64
     privind aprobarea indicatorilor economici actializaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei “Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţă, comuna Sita Buzăului, sat Crasna, nr. 1227, judeţul Covasna”
     28.11.2018

     Hotărârea Nr. 63
     privind aprobarea unor studii, precum şi a proiectului Actului adiţional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare şi depozitare deşeuri în judeţul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între judeţul Covasna şi S.C. ECO BIHOR S.R.L.
     28.11.2018

     Hotărârea Nr. 62
     privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
     28.11.2018

     Hotărârea Nr. 61
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
     28.11.2018

     Hotărârea Nr. 60
     privind participarea Comunei Sita Buzăului prin Consiliul Local al Comunei Sita Buzăului la Programul pentru şcoli al României pentru anul şcolar 2018-2019
     16.11.2018

     Hotărârea Nr. 59
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     31.10.2018

     Hotărârea Nr. 58
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
     31.10.2018

     Hotărârea Nr. 57
     privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sita Buzăului
     31.10.2018

     Hotărârea Nr. 56
     privind aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul şcolar 2018-2019
     31.10.2018

     Hotărârea Nr. 55
     privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul III 2018
     31.10.2018

     Hotărârea Nr. 54
     privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Platformă comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
     02.10.2018

     Hotărârea Nr. 53
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     26.09.2018

     Hotărârea Nr. 52
     privind aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare 8 poduri în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
     26.09.2018

     Hotărârea Nr. 51
     privind aprobarea participării comunei Sita Buzăului la licitaţia public pentru închirierea pe termen lung a Cabanei de vânătoare “Bota” şi mandatarea primarului comunei Sita Buzăului pentru a participa la licitaţia publică cu strigare/negociere
     26.09.2018

     Hotărârea Nr. 50
     privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Russu” Sita Buzăului pentru anul şcolar 2018-2019
     26.09.2018

     Hotărârea Nr. 49
     privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Sita Buzăului şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
     26.09.2018

     Hotărârea Nr. 48
     privind stabilirea situaţiilor deosebite în care se poate acorda ajutor de urgenţă familiilor sau persoanelor singure
     26.09.2018

     Hotărârea Nr. 47
     privind implementarea proiectului “Platformă comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
     17.09.2018

     Hotărârea Nr. 46
     privind aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna – etapa a-III-a”
     17.09.2018

     Hotărârea Nr. 45
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
     17.09.2018

     Hotărârea Nr. 44
     privind aprobarea preşedintelui de şedinţă
     17.09.2018

     Hotărârea Nr. 43
     privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a Acordului de parteneriat în vederea accesării Programului Operaţional Regional – POR, Axa prioritară 10, Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, PI – 10.1.Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului pentru obiectivul de investiţii “Grădiniţa cu program normal Bobocea, judeţ Covasna”, cuprinsă în cadrul proiectului “Construcţii grădiniţe regiunea Centru”
     13.08.2018

     Hotărârea Nr. 42
     privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a Acordului de parteneriat în vederea accesării Programului Operaţional Regional – POR, Axa prioritară 10, Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, PI – 10.1.Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului pentru obiectivul de investiţii “Grădiniţa cu program normal Ciumernic, judeţ Covasna”, cuprinsă în cadrul proiectului “Construcţii grădiniţe regiunea Centru”
     13.08.2018

     Hotărârea Nr. 41
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
     07.08.2018

     Hotărârea Nr. 40
     privind alegerea președintelui de ședință
     25.07.2018

     Hotărârea Nr. 39
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II 2018
     25.07.2018

     Hotărârea Nr. 38
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.06.2018

     Hotărârea Nr. 37
     privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     27.06.2018

     Hotărârea Nr. 36
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
     27.06.2018

     Hotărârea Nr. 35
     privind alegerea președintelui de ședință
     30.05.2018

     Hotărârea Nr. 34
     privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Sita Buzăului, județul Covasna
     30.05.2018

     Hotărârea Nr. 33
     privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri unităților de cult
     30.05.2018

     Hotărârea Nr. 32
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
     30.05.2018

     Hotărârea Nr. 31
     privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pentru anul 2017
     30.05.2018

     Proces Verbal Nr. 4
     Proces verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Sita Buzăului
     25.04.2018

     Hotărârea Nr. 30
     privind alegerea președintelui de ședință
     25.04.2018

     Hotărârea Nr. 29
     privind plantarea unor puieți sub egida “Centenarului Marii Uniri”
     25.04.2018

     Hotărârea Nr. 28
     privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Progresul Sita Buzăului
     25.04.2018

     Hotărârea Nr. 27
     privind aprobarea criteriilor, volumelor și priorităților la valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producție 2018 din fondul forestier/pașune împădurită proprietate a comunei Sita Buzăului
     25.04.2018
     25.04.2018

     Hotărârea Nr. 26
     privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzăului să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027
     25.04.2018

     Hotărârea Nr. 25
     privind aprobarea execuției bugetare pentrun trimestrul I 2018

     Hotărârea Nr. 24
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
     25.04.2018

     Hotărârea Nr. 23
     privind alegerea președintelui de ședință
     29.03.2018

     Hotărârea Nr. 22
     privind numirea reprezentantului comunei Sita Buzăului în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A.
     29.03.2018

     Hotărârea Nr. 21
     privind aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții “Extindere și reabilitare rețea iluminat public în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     29.03.2018

     Hotărârea Nr. 20
     privind aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     29.03.2018

     Hotărârea Nr. 19
     privind aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău și Crasna din comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     29.03.2018

     Hotărârea Nr. 18
     privind aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nr. 3 în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     29.03.2018

     Hotărârea Nr. 17
     privind aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nicolae Russu, nr. 228 în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     29.03.2018

     Hotărârea Nr. 16
     privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a Comunei Sita Buzăului către Școala Gimnazială “Nicolae Russu” Sita Buzăului
     29.03.2018

     Hotărârea Nr. 15
     privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor care înregistrează obligații de plată restante
     29.03.2018

     Hotărârea Nr. 14
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
     29.03.2018

     Hotărârea Nr. 13
     privind alegerea președintelui de ședință
     14.02.2018

     Hotărârea Nr. 12
     poentru modificarea Hotărârii nr. 84/2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     14.02.2018

     Hotărârea Nr. 11
     privind aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, Modernizare și Dotare Școală, comuna Sita Buzăului, nr. 509, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     14.02.2018

     Hotărârea Nr. 10
     privind aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, Modernizare și Dotare Grădiniță, comuna Sita Buzăului, sat Crasna, nr. 1227, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     14.02.2018

     Hotărârea Nr. 9
     privind aprobarea Programului anual al investițiilor publice pentru anul 2018
     14.02.2018

     Hotărârea Nr. 8
     privind aprobarea bugetului local al comunei Sita Buzăului pentru anul 2018
     14.02.2018

     Hotărârea Nr. 7
     privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori
     14.02.2018

     Hotărârea Nr. 6
     privind alegerea președintelui de ședință
     31.01.2018

     Hotărârea Nr. 5
     privind modificarea Hotărârii nr. 85/2017 referitoare la modificarea Hotărârii nr. 12/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare investiției “Extindere rețea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna din comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     31.01.2018

     Hotărârea Nr. 4
     privind modificarea Hotărârii nr. 61/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul “Extindere și reabilitare rețea de iluminat public în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     31.01.2018

     Hotărârea Nr. 3
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Construire monument – Crasna”
     31.01.2018

     Hotărârea Nr. 2
     privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
     31.01.2018

     Hotărârea Nr. 1
     privind aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”
     31.01.2018

     Hotărâri 2017
     31.12.2017

     Hotărârea Nr. 98
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.12.2017

     Hotărârea Nr. 97
     privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018
     27.12.2017

     Hotărârea Nr. 96
     privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară “AQUACOV”
     27.12.2017

     Hotărârea Nr. 95
     privind mandatarea reprezentantului comunei Sita Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară “AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului / tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare practicat de operatorul regional Gospodărire Comunală S.A.
     27.12.2017

     Hotărârea Nr. 94
     privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului
     27.12.2017

     Hotărârea Nr. 93
     privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sita Buzăului, județul Covasna pe anul 2018
     27.12.2017

     Hotărârea Nr. 92
     privind aprobarea criteriilor, volumelor și priorităților la valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producție 2018 din fondul forestier / pășune împădurită proprietate a comunei Sita Buzăului
     27.12.2017

     Hotărârea Nr. 91
     privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2018 pentru masa lemnoasă pe picior și masa lemnoasă fasonată la drum auto, care se recoltează din fondul forestier / pășune împădurită proprietatea unității administrativ teritoriale comuna Sita Buzăului
     27.12.2017

     Hotărârea Nr. 90
     privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2018-2019 în comuna Sita Buzăului
     27.12.2017

     Hotărârea Nr. 89
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul IV 2017
     27.12.2017

     Hotărârea Nr. 88
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017
     14.12.2017

     Hotărârea Nr. 87
     privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori
     14.12.2017

     Hotărârea Nr. 86
     privind alegerea președintelui de ședință
     29.11.2017

     Hotărârea Nr. 85
     privind modificarea Hotărârii nr. 12/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției “Extindere rețea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna din comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     29.11.2017

     Hotărârea Nr. 84
     privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     29.11.2017

     Hotărârea Nr. 83
     privind încheierea unui “Acord de parteneriat” între Unitatea Administrativ Teritorială comuna Sita Buzăului și Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe
     29.11.2017

     Hotărârea Nr. 82
     privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul școlar 2017-2018
     29.11.2017

     Hotărârea Nr. 81
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017
     29.11.2017

     Hotărârea Nr. 80
     privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sita Buzăului
     15.11.2017

     Hotărârea Nr. 79
     privind alegerea președintelui de ședință
     31.10.2017

     Hotărârea Nr. 78
     privind modificarea Hotărârii nr. 56/2017 referitoare la aprobarea delegării de gestiune prin atribuire directă a unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare la facilitățile de sortare/tratare/depozitare de pe raza localităților Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani către S.C. SALUBRITATEA IBSV S.R.L. în insolvență
     31.10.2017

     Hotărârea Nr. 77
     privind aprobarea modelului Actelor adiționale la contracte de închiriere și contracte de concesiune ale bunurilor proprietate publică sau privată a comunei Sita Buzăului
     31.10.2017

     Hotărârea Nr. 76
     privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sita Buzăului
     31.10.2017

     Hotărârea Nr. 75
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III 2017
     31.10.2017

     Hotărârea Nr. 74
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017
     31.10.2017

     Hotărârea Nr. 73
     privind modificarea Hotărârii nr. 64/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță, comuna Sita Buzăului, sat Crasna, nr. 1227, județul Covasna”
     19.10.2017

     Hotărârea Nr. 72
     privind modificarea Hotărârii nr. 64/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare Școală, comuna Sita Buzăului, nr. 509, județul Covasna”
     19.10.2017

     Hotărârea Nr. 71
     privind modificarea Hotărârii nr. 45/2017 referitoare la aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare poduri în comuna Sita Buzăului”
     19.10.2017

     Hotărârea Nr. 70
     privind implementarea proiectului “Dotarea serviciului de gospodărire comunală cu pompă și cu accesorii buldoexcavator”
     19.10.2017

     Hotărârea Nr. 69
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017
     19.10.2017

     Hotărârea Nr. 68
     privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori
     19.10.2017

     Hotărârea Nr. 67
     privind alegerea președintelui de ședință
     27.09.2017

     Hotărârea Nr. 66
     privind numirea administratorului provizoriu la Ocolul Silvic Buzăul Ardelean R.A.
     27.09.2017

     Hotărârea Nr. 65
     privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi selectați pentru funcția de membru în consiliul de administrație al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A.
     27.09.2017

     Hotărârea Nr. 64
     pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare Școală, comuna Sita Buzăului, nr. 509, județul Covasna”
     27.09.2017

     Hotărârea Nr. 63
     pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță, comuna Sita Buzăului, sat Crasna nr. 1227, județul Covasna”
     27.09.2017

     Hotărârea Nr. 62
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017
     27.09.2017

     Hotărârea Nr. 61
     pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul “Extindere și reabilitare rețea de iluminat public în Comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     15.09.2017

     Hotărârea Nr. 60
     privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului “Realizare, modernizare și dotare Gradinița Sita Buzăului”
     15.09.2017

     Hotărârea Nr. 59
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017
     15.09.2017

     Hotărârea Nr. 58
     privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori
     15.09.2017

     Hotărârea Nr. 57
     privind alegerea președintelui de ședință
     31.08.2017

     Hotărârea Nr. 56
     privind aprobarea delegării de gestiune prin atribuire directă a unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare la facilitățile de sortare/tratare/depozitare de pe raza localităților Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani către SC SALUBRITATEA IBSV S.R.L. în insolvență
     31.08.2017

     Hotărârea Nr. 55
     privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     31.08.2017

     Hotărârea Nr. 54
     privind aprobarea Fișei de date și a caietului de sarcini pentru achiziția publică “Realizare, modernizare și dotare Grădinița Sita Buzăului”
     31.08.2017

     Hotărârea Nr. 53
     privind aprobarea Fișei de date și a caietului de sarcini pentru achiziția publică Asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     31.08.2017

     Hotărârea Nr. 52
     privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Amplasare stație fixă telefonie mobilă GSM , împrejmuire și alimentare cu energie electrică”
     31.08.2017

     Hotărârea Nr. 51
     privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A.
     31.08.2017

     Hotărârea Nr. 50
     privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social la SC SALUBRITATEA IBSV S.R.L. în insolvență
     26.07.2017

     Hotărârea Nr. 49
     privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului
     26.07.2017

     Hotărârea Nr. 48
     privind stabilirea indemnizațiilor consilierilor locali ai Comunei Sita Buzăului, Județul Covasna
     26.07.2017

     Hotărârea Nr. 47
     privind implementarea proiectului “Amenajare teren de sport în comuna Sita Buzăului”
     26.07.2017

     Hotărârea Nr. 46
     privind alegerea președintelui de ședință
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 45
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare poduri în comuna Sita Buzăului”
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 44
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Executare racorduri la rețeaua publică de canalizare menajeră”
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 43
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere Cămin Cultural Sita Buzăului”
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 42
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Extindere și reabilitare rețea de iluminat public în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 41
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță, comuna Sita Buzăului, sat Crasna, nr. 1227, județul Covasna”
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 40
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, moderinzare și dotare Școală, comuna Sita Buzăului, nr. 509, județul Covasna”
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 39
     privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Amenajare teren de sport în comuna Sita Buzăului”
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 38
     privind aprobarea Fișei de date și a caietului de sarcini pentru achiziția publică “Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Sita Buzăului, județul Covasna” și constituirea comisiei de selecție a ofertelor
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 37
     privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniu public al comunei Sita Buzăului a unei suprafețe de teren
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 36
     privind dezmembrarea unui teren proprietate publică a Comunei Sita Buzăului
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 35
     privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 34
     privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul II 2017
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 33
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 32
     privind utilizarea uneui sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori
     19.07.2017

     Hotărârea Nr. 31
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.06.2017

     Hotărârea Nr. 30
     privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Sita Buzăului
     28.06.2017

     Hotărârea Nr. 29
     privind dezmembrarea unui teren proprietate privată a Comunei Sita Buzăului
     28.06.2017

     Hotărârea Nr. 28
     privind alegerea președintelui de ședință
     31.05.2017

     Hotărârea Nr. 27
     privind aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, desfășurată de către Societatea Comercială Salubritate IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului – în Insolvență
     31.05.2017

     Hotărârea Nr. 26
     privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Progresul Sita Buzăului
     31.05.2017

     Hotărârea Nr. 25
     privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pentru anul 2016
     31.05.2017

     Hotărârea Nr. 24
     privind alegerea președintelui de ședință
     26.04.2017

     Hotărârea Nr. 23
     privind aprobarea Fișei de date și a caietului de sarcini pentru achiziția publică Lucrări de proiectare pentru obiectivul “Realizare, modernizare și dotare Grădinița Sita Buzăului”
     26.04.2017

     Hotărârea Nr. 22
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I 2017
     26.04.2017

     Hotărârea Nr. 21
     privind alegerea președintelui de ședință
     23.03.2017

     Hotărârea Nr. 20
     privind aprobarea Programului anual al investițiilor publice pentru anul 2017
     23.03.2017

     Hotărârea Nr. 19
     privind aprobarea bugetului local al comunei Sita Buzăului pentru anul 2017
     23.03.2017

     Hotărârea Nr. 18
     privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori
     23.03.2017

     Hotărârea Nr. 17
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției “Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     08.03.2017

     Hotărârea Nr. 16
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.02.2017

     Hotărârea Nr. 15
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției “Consolidare și reabilitare Școala gimnazială nr. 3 în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     28.02.2017

     Hotărârea Nr. 14
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției “Reabilitare și modernizare Școala gimnazială Nicolae Russu, nr. 228 în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     28.02.2017

     Hotărârea Nr. 13
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției “Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     28.02.2017

     Hotărârea Nr. 12
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției “Extindere rețea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna din Comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     28.02.2017

     Hotărârea Nr. 11
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției “Extindere rețea de alimentare cu apă în Comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     28.02.2017

     Hotărârea Nr. 10
     privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
     28.02.2017

     Hotărârea Nr. 9
     privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sita Buzăului
     28.02.2017

     Hotărârea Nr. 8
     privind alegerea președintelui de ședință
     31.01.2017

     Hotărârea Nr. 7
     privind modificarea Hotărârii nr. 82/2016 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017
     31.01.2017

     Hotărârea Nr. 6
     privind dezmembrarea unui teren proprietate a comunei Sita Buzăului
     31.01.2017

     Hotărârea Nr. 5
     privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
     31.01.2017

     Hotărârea Nr. 4
     privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va exploata pentru anul de producție 2017 din fondul forestier proprietate publică a comunei Sita Buzăului
     31.01.2017

     Hotărârea Nr. 3
     privind desemnarea unui administrator provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A.
     31.01.2017

     Hotărârea Nr. 2
     privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2017-2018 în comuna Sita Buzăului
     31.01.2017

     Dispoziția nr. 25
     privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție în perioada 2016-2020, a Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Primăriei comunei Sita Buzăului, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, precum și pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare
     27.01.2017

     Hotărârea Nr. 1
     privind acoperirea definitivă din excedentul bugetar local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016
     06.01.2017

     Hotărâri 2016
     31.12.2016

     Hotărârea Nr. 84
     privind alegerea președintelui de ședință
     28.12.2016

     Hotărârea Nr. 83
     privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sita Buzăului, județul Covasna pe anul 2017
     28.12.2016

     Hotărârea Nr. 82
     privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017
     28.12.2016

     Hotărârea Nr. 81
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul IV 2016
     28.12.2016

     Hotărârea Nr. 80
     privind validarea Dispoziției nr.148/2016 referitoare la majorarea bugetului local pentru anul 2016
     14.12.2016

     Hotărârea Nr. 79
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016
     14.12.2016

     Hotărârea Nr. 78
     privind alegerea președintelui de ședință
     29.11.2016

     Hotărârea Nr. 77
     privind alocarea de la bugetul local de fonduri unei unități de cult
     29.11.2016

     Hotărârea Nr. 76
     privind stabilirea prețurilor de referință pentru anul de producție 2017, pentru masa lemnoasă pe picior și masa lemnoasă fasonată la drum auto care se recoltează din fondul forestier și pășunea împădurită proprietatea comunei Sita Buzăului
     29.11.2016

     Hotărârea Nr. 75
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016
     29.11.2016

     Hotărârea Nr. 74
     privind utilizarea unei sume din excedentul bugetar local al anilor anteriori
     29.11.2016

     Hotărârea Nr. 73
     privind alegerea președintelui de ședință
     31.10.2016

     Hotărârea Nr. 72
     privind aprobarea prelungirii temporare, sub rezerva încetării acestuia în momentul semnării unui contract nou, cu operatorul câștigător al licitației publice organizate în acest scop, a contractului de delegare de gestiune prin concesiune, a serviciului de salubritate în comuna Sita Buzăului
     31.10.2016

     Hotărârea Nr. 71
     privind reglementarea acordării eșalonării la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și persoanele juridice
     31.10.2016

     Hotărârea Nr. 70
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016
     31.10.2016

     Hotărârea Nr. 69
     privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III 2016
     31.10.2016

     Hotărârea Nr. 68
     privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sita Buzăului
     14.10.2016

     Hotărârea Nr. 67
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     28.09.2016

     Hotărârea Nr. 66
     pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “AMENAJARE CĂMIN CULTURAL ZĂBRĂTĂU ŞI EXTINDERE”
     28.09.2016

     Hotărârea Nr. 65
     pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Covasna”
     28.09.2016

     Hotărârea Nr. 64
     privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii locale – comuna Sita Buzăului în Comisia de concurs pentru ocuparea funcţie de director/director adjunct la nivelul Şcolii Gimnaziale “Nicolae Russu” Sita Buzăului
     28.09.2016

     Hotărârea Nr. 63
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016
     28.09.2016

     Hotărârea Nr. 62
     privind utilizarea unei sume din excedentul bugetar local al anilor anteriori
     28.09.2016

     Hotărârea Nr. 61
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     31.08.2016

     Hotărârea Nr. 60
     privind dezmembrarea unui teren proprietate privată a Comunei Sita Buzăului
     31.08.2016

     Hotărârea Nr. 59
     privind aprobarea documentelor necesare derulării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare la facilităţile de sortare/tratare/depozitare de pe raza localităţilor Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani
     31.08.2016

     Hotărârea Nr. 58
     privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani din Judeţul Covasna
     31.08.2016

     Hotărârea Nr. 57
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016
     31.08.2016

     Hotărârea Nr. 56
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     25.07.2016

     Hotărârea Nr. 55
     privind modificarea Hotărârii nr. 66/2015 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
     25.07.2016

     Hotărârea Nr. 54
     privind modificarea Hotărârii nr. 17/2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei “Consolidare, reabilitare, extindere şi împrejmuire Şcoala Gimnazială Nr. 3 în Comuna Sita Buzăului, Judeţul Covasna”
     25.07.2016

     Hotărârea Nr. 53
     privind modificarea Hotărârii nr. 16/2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei “Mansardare, reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială ‘Nicolae Russu’ – Comuna Sita Buzăului, Judeţul Covasna”
     25.07.2016

     Hotărârea Nr. 52
     privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
     25.07.2016

     Hotărârea Nr. 51
     privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Russu” Sita Buzăului
     25.07.2016

     Hotărârea Nr. 50
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016
     25.07.2016

     Hotărârea Nr. 49
     privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul II 2016
     25.07.2016

     Hotărârea Nr. 48
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     25.07.2016

     Hotărârea Nr. 47
     privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sita Buzăului
     24.06.2016

     Hotărârea Nr. 46
     privind alegerea viceprimarului comunei Sita Buzăului
     24.06.2016

     Hotărârea Nr. 45
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     24.06.2016

     Hotărârea Nr. 44
     privind declararea Consiliului Local al comunei Sita Buzăului ca legal constituit
     24.06.2016

     Hotărârea Nr. 43
     privind consemnarea rezultatelor validării mandatelor consilierilor din Consiliul Local al comunei Sita Buzăului
     24.06.2016

     Hotărârea Nr. 42
     privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al comunei Sita Buzăului
     24.06.2016

     Proces Verbal Nr. 7
     încheiat cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei Sita Buzăului
     24.06.2016

     Hotărârea Nr. 41
     privind implementarea proiectului “Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa Sita Buzăului”
     31.05.2016

     Hotărârea Nr. 40
     pentru aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului “Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa Sita Buzăului”
     31.05.2016

     Hotărârea Nr. 39
     privind aprobarea implementării proiectului “Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
     31.05.2016

     Hotărârea Nr. 38
     privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie) pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
     31.05.2016

     Hotărârea Nr. 37
     privind modificarea Hotararii nr 27/2016 referitoare la aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sita Buzăului
     31.05.2016

     Hotărârea Nr. 36
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016
     31.05.2016

     Hotărârea Nr. 35
     privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pentru anul 2015
     31.05.2016

     Hotărârea Nr. 34
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     28.04.2016

     Hotărârea Nr. 33
     privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară “AQUACOV”
     28.04.2016

     Hotărârea Nr. 32
     pentru completarea Hotărârii Consiliului local nr.74/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare şi depozitare a deşeurilor din judeţul Covasna precum şi a Documentaţiei de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) – Boroşneu Mare şi a Staţiei de Transfer (ST) – Târgu Secuiesc, judeţul Covasna
     28.04.2016

     Hotărârea Nr. 31
     privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul I 2016
     28.04.2016

     Hotărârea Nr. 30
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 29
     privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă ce se va exploata pentru anul 2016 şi aprobarea listei cu preţurile care fac obiectul vânzării directe a lemnului de foc şi a lemnului de lucru fasonat la populaţie şi instituţii bugetare
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 28
     privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase care se valorifică pe picior
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 27
     privind aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sita Buzăului
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 26
     privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sita Buzăului
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 25
     privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 24
     privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a “Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiilor”
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 23
     privind modificarea Hotărârii nr. 19/2014 referitoare la delegarea directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. Gospodăririe comunală S.A. – Sfântu Gheorghe
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 22
     privind aprobarea menţinerii parteneriatului public-privat între comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna şi Grupul de Acţiune Locală “PROGRESSIO”
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 21
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 20
     privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 19
     privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Progresul Sita Buzăului
     31.03.2016

     Hotărârea Nr. 18
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     29.02.2016

     Hotărârea Nr. 17
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei “Consolidare, reabilitare, extindere şi împrejmuire Şcoala gimnazială nr.3 în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
     29.02.2016

     Hotărârea Nr. 16
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei “Mansardare reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială Nicolae Russu-comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
     29.02.2016

     Hotărârea Nr. 15
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei “Extindere reţea de alimentare cu apă în Comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
     29.02.2016

     Hotărârea Nr. 14
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei “Extindere reţea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna din Comuna Sita Buzăului, Judeţul Covansa”
     29.02.2016

     Hotărârea Nr. 13
     privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Sita Buzăului şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
     29.02.2016

     Hotărârea Nr. 12
     privind aprobarea Contractului cadru care va fi încheiat între comuna Sita Buzăului prin Consiliul local şi Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, DGASPC Covasna privind finanţarea activităţii de asistenţă socială a persoanelor cu handicap internate în centre de reabilitare, recuperare, activităţii de protecţie a copilului în centre de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti , activităţi de asistenţă socială a persoanelor vârstnice internate în centre de îngrijire şi asistenţă socială precum şi aprobarea contribuţiei colectivităţii locale
     29.02.2016

     Hotărârea Nr. 11
     privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016
     29.02.2016

     Hotărârea Nr. 10
     privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale şi a numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor pentru copiii proveniţi din familii defavirizate pe anul şcolar 2015 – 2016
     29.02.2016

     Hotărârea Nr. 9
     privind alegerea preşedintelui de şedinţă
     28.01.2016

     Hotărârea Nr. 8
     privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente comunei Sita Buzăului în calitate de membru asociat la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “Sistem integrat de mamagement al deşeurilor Covasna”, pentru anul 2016
     28.01.2016

     Hotărârea Nr. 7
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei “Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
     28.01.2016

     Hotărârea Nr. 6
     privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate în anul 2016 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
     28.01.2016

     Hotărârea Nr. 5
     privind stabilirea preţurilor de vânzare cu amănuntul precum şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru material lemnos ce se va exploata din fondul forestier şi păşuni împădurite proprietate a comunei Sita Buzăului în anul 2016
     28.01.2016

     Hotărârea Nr. 4
     privind aprobarea Programului anual al investiţiilor publice pentru anul 2016
     28.01.2016

     Hotărârea Nr. 3
     privind aprobarea bugetului local al comunei Sita Buzăului pentru anul 2016
     28.01.2016

     Hotărârea Nr. 2
     privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori
     28.01.2016

     Hotărârea Nr. 1
     privind aprobarea definitivă a excedentului bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015
     07.01.2016

     Hotărâri 2015
     31.12.2015

     Hotărârea Nr. 75
     29.12.2015

     Hotărârea Nr. 74
     29.12.2015

     Hotărârea Nr. 73
     29.12.2015

     Hotărârea Nr. 72
     29.12.2015

     Hotărârea Nr. 71
     29.12.2015

     Hotărârea Nr. 70
     29.12.2015

     Hotărârea Nr. 69
     29.12.2015

     Hotărârea Nr. 68
     29.12.2015

     Hotărârea Nr. 67
     29.12.2015

     Hotărârea Nr. 66
     29.12.2015

     Hotărârea Nr. 65
     29.12.2015

     Hotărârea Nr. 64
     26.11.2015

     Hotărârea Nr. 63
     26.11.2015

     Hotărârea Nr. 62
     26.11.2015

     Hotărârea Nr. 61
     26.11.2015

     Hotărârea Nr. 60
     29.10.2015

     Hotărârea Nr. 59
     29.10.2015

     Hotărârea Nr. 58
     29.10.2015

     Hotărârea Nr. 57
     29.10.2015

     Hotărârea Nr. 56
     29.10.2015

     Hotărârea Nr. 55
     12.10.2015

     Hotărârea Nr. 54
     12.10.2015

     Hotărârea Nr. 53
     28.09.2015

     Hotărârea Nr. 52
     28.09.2015

     Hotărârea Nr. 51
     28.09.2015

     Hotărârea Nr. 50
     28.09.2015

     Hotărârea Nr. 49
     28.09.2015

     Hotărârea Nr. 48
     28.09.2015

     Hotărârea Nr. 47
     26.08.2015

     Hotărârea Nr. 46
     26.08.2015

     Hotărârea Nr. 45
     26.08.2015

     Hotărârea Nr. 44
     28.07.2015

     Hotărârea Nr. 43
     28.07.2015

     Hotărârea Nr. 42
     28.07.2015

     Hotărârea Nr. 41
     28.07.2015

     Hotărârea Nr. 40
     28.07.2015

     Hotărârea Nr. 39
     28.07.2015

     Hotărârea Nr. 38
     30.06.2015

     Hotărârea Nr. 37
     30.06.2015

     Hotărârea Nr. 36
     30.06.2015

     Hotărârea Nr. 35
     30.06.2015

     Hotărârea Nr. 34
     30.06.2015

     Hotărârea Nr. 33
     30.06.2015

     Hotărârea Nr. 32
     27.05.2015

     Hotărârea Nr. 31
     27.05.2015

     Hotărârea Nr. 30
     27.05.2015

     Hotărârea Nr. 29
     27.05.2015

     Hotărârea Nr. 28
     27.05.2015

     Hotărârea Nr. 27
     28.04.2015

     Hotărârea Nr. 26
     28.04.2015

     Hotărârea Nr. 25
     28.04.2015

     Hotărârea Nr. 24
     28.04.2015

     Hotărârea Nr. 23
     28.04.2015

     Hotărârea Nr. 22
     28.04.2015

     Hotărârea Nr. 21
     16.03.2015

     Hotărârea Nr. 20
     16.03.2015

     Hotărârea Nr. 19
     16.03.2015

     Hotărârea Nr. 18
     16.03.2015

     Hotărârea Nr. 17
     16.03.2015

     Hotărârea Nr. 16
     16.03.2015

     Hotărârea Nr. 15
     16.03.2015

     Hotărârea Nr. 14
     16.03.2015

     Hotărârea Nr. 13
     16.03.2015

     Hotărârea Nr. 12
     13.02.2015

     Hotărârea Nr. 11
     13.02.2015

     Hotărârea Nr. 10
     13.02.2015

     Hotărârea Nr. 9
     13.02.2015

     Hotărârea Nr. 8
     13.02.2015

     Hotărârea Nr. 7
     13.02.2015

     Hotărârea Nr. 6
     27.01.2015

     Hotărârea Nr. 5
     27.01.2015

     Hotărârea Nr. 4
     27.01.2015

     Hotărârea Nr. 3
     27.01.2015

     Hotărârea Nr. 2
     27.01.2015

     Hotărârea Nr. 1
     08.01.2015

     Hotărâri 2014
     30.12.2014

     Hotărârea Nr. 72
     30.12.2014

     Hotărârea Nr. 71
     30.12.2014

     Hotărârea Nr. 70
     30.12.2014

     Hotărârea Nr. 69
     30.12.2014

     Hotărârea Nr. 68
     30.12.2014

     Hotărârea Nr. 67
     30.12.2014

     Hotărârea Nr. 66
     30.12.2014

     Hotărârea Nr. 65
     30.12.2014

     Hotărârea Nr. 64
     30.12.2014

     Hotărârea Nr. 63
     11.12.2014

     Hotărârea Nr. 62
     11.12.2014

     Dispoziția Nr. 129
     03.12.2014

     Hotărârea Nr. 61
     27.11.2014

     Hotărârea Nr. 60
     27.11.2014

     Hotărârea Nr. 59
     27.11.2014

     Hotărârea Nr. 58
     27.11.2014

     Hotărârea Nr. 57
     27.11.2014

     Hotărârea Nr. 56
     27.11.2014

     Hotărârea Nr. 55
     27.11.2014

     Hotărârea Nr. 54
     29.10.2014

     Hotărârea Nr. 53
     29.10.2014

     Hotărârea Nr. 52
     29.10.2014

     Hotărârea Nr. 51
     29.10.2014

     Hotărârea Nr. 50
     29.10.2014

     Hotărârea Nr. 49
     29.10.2014

     Hotărârea Nr. 48
     29.10.2014

     Hotărârea Nr. 47
     10.10.2014

     Hotărârea Nr. 45
     24.09.2014

     Hotărârea Nr. 44
     24.09.2014

     Hotărârea Nr. 43
     24.09.2014

     Hotărârea Nr. 42
     24.09.2014

     Hotărârea Nr. 41
     27.08.2014

     Hotărârea Nr. 40
     27.08.2014

     Hotărârea Nr. 39
     27.08.2014

     Hotărârea Nr. 38
     30.07.2014

     Hotărârea Nr. 37
     30.07.2014

     Hotărârea Nr. 36
     30.07.2014

     Hotărârea Nr. 35
     30.07.2014

     Hotărârea Nr. 34
     30.07.2014

     Hotărârea Nr. 33
     30.06.2014

     Hotărârea Nr. 32
     30.06.2014

     Hotărârea Nr. 31
     28.05.2014

     Hotărârea Nr. 30
     28.05.2014

     Hotărârea Nr. 29
     20.05.2014

     Hotărârea Nr. 28
     30.04.2014

     Hotărârea Nr. 27
     30.04.2014

     Hotărârea Nr. 26
     30.04.2014

     Hotărârea Nr. 25
     30.04.2014

     Hotărârea Nr. 24
     30.04.2014

     Hotărârea Nr. 23
     30.04.2014

     Hotărârea Nr. 22
     31.03.2014

     Hotărârea Nr. 21
     31.03.2014

     Hotărârea Nr. 20
     31.03.2014

     Hotărârea Nr. 19
     31.03.2014

     Hotărârea Nr. 18
     17.03.2014

     Hotărârea Nr. 17
     17.03.2014

     Hotărârea Nr. 16
     17.03.2014

     Hotărârea Nr. 15
     26.02.2014

     Hotărârea Nr. 14
     26.02.2014

     Hotărârea Nr. 13
     26.02.2014

     Hotărârea Nr. 12
     26.02.2014

     Hotărârea Nr. 11
     29.01.2014

     Hotărârea Nr. 10
     29.01.2014

     Hotărârea Nr. 9
     29.01.2014

     Hotărârea Nr. 8
     29.01.2014

     Hotărârea Nr. 7
     29.01.2014

     Hotărârea Nr. 6
     29.01.2014

     Hotărârea Nr. 5
     29.01.2014

     Hotărârea Nr. 4
     29.01.2014

     Hotărârea Nr. 3
     29.01.2014

     Hotărârea Nr. 2
     17.01.2014

     Hotărârea Nr. 1
     17.01.2014

     Hotărâri 2013
     30.12.2013

     Hotărârea Nr. 59
     30.12.2013

     Hotărârea Nr. 58
     30.12.2013

     Hotărârea Nr. 57
     30.12.2013

     Hotărârea Nr. 56
     30.12.2013

     Hotărârea Nr. 55
     16.12.2013

     Hotărârea Nr. 54
     16.12.2013

     Hotărârea Nr. 53
     16.12.2013

     Hotărârea Nr. 52
     16.12.2013

     Hotărârea Nr. 51
     26.11.2013

     Hotărârea Nr. 50
     26.11.2013

     Hotărârea Nr. 49
     26.11.2013

     Hotărârea Nr. 48
     26.11.2013

     Hotărârea Nr. 47
     26.11.2013

     Hotărârea Nr. 46
     26.11.2013

     Hotărârea Nr. 45
     26.11.2013

     Hotărârea Nr. 44
     26.11.2013

     Hotărârea Nr. 43
     25.10.2013

     Hotărârea Nr. 42
     25.10.2013

     Hotărârea Nr. 41
     25.10.2013

     Hotărârea Nr. 40
     25.10.2013

     Hotărârea Nr. 39
     25.10.2013

     Hotărârea Nr. 38
     25.10.2013

     Hotărârea Nr. 37
     30.09.2013

     Hotărârea Nr. 36
     30.09.2013

     Hotărârea Nr. 35
     19.08.2013

     Hotărârea Nr. 33
     19.08.2013

     Hotărârea Nr. 32
     19.08.2013

     Hotărârea Nr. 31
     19.08.2013

     Hotărârea Nr. 30
     31.07.2013

     Hotărârea Nr. 29
     31.07.2013

     Hotărârea Nr. 28
     31.07.2013

     Hotărârea Nr. 27
     31.07.2013

     Hotărârea Nr. 26
     31.07.2013

     Hotărârea Nr. 25
     31.07.2013

     Hotărârea Nr. 24
     26.06.2013

     Hotărârea Nr. 23
     26.06.2013

     Hotărârea Nr. 22
     26.06.2013

     Hotărârea Nr. 20
     30.05.2013

     Hotărârea Nr. 19
     30.05.2013

     Hotărârea Nr. 18
     23.04.2013

     Hotărârea Nr. 17
     23.04.2013

     Hotărârea Nr. 16
     23.04.2013

     Hotărârea Nr. 15
     23.04.2013

     Hotărârea Nr. 14
     23.04.2013

     Hotărârea Nr. 13
     23.04.2013

     Hotărârea Nr. 12
     23.04.2013

     Hotărârea Nr. 11
     23.04.2013

     Raportul informării şi consultării publicului pentru planul urbanistic zonal “Centru de achiziţii lapte, viţei şi ovine, depozit de cereale”.
     11.04.2013

     Hotărârea Nr. 10
     27.03.2013

     Hotărârea Nr. 9
     27.03.2013

     Hotărârea Nr. 8
     27.03.2013

     Hotărârea Nr. 7
     27.03.2013

     Hotărârea Nr. 6
     27.03.2013

     Hotărârea Nr. 5
     26.02.2013

     Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna Nr. 20
     31.01.2013

     Hotărârea Nr. 4
     29.01.2013

     Hotărârea Nr. 3
     29.01.2013

     Hotărârea Nr. 2
     29.01.2013

     Hotărârea Nr. 1
     29.01.2013

     Hotărâri 2012
     28.12.2012

     Hotărârea Nr. 59
     28.12.2012

     Hotărârea Nr. 58
     28.12.2012

     Hotărârea Nr. 57
     28.12.2012

     Hotărârea Nr. 56
     28.12.2012

     Hotărârea Nr. 55
     17.12.2012

     Hotărârea Nr. 54
     17.12.2012

     Hotărârea Nr. 53
     28.11.2012

     Hotărârea Nr. 52
     28.11.2012

     Hotărârea Nr. 51
     28.11.2012

     Hotărârea Nr. 50
     28.11.2012

     Hotărârea Nr. 49
     28.11.2012

     Hotărârea Nr. 48
     28.11.2012

     Hotărârea Nr. 47
     30.10.2012

     Hotărârea Nr. 46
     30.10.2012

     Hotărârea Nr. 45
     30.10.2012

     Hotărârea Nr. 44
     30.10.2012

     Hotărârea Nr. 43
     30.10.2012

     Hotărârea Nr. 42
     20.09.2012

     Hotărârea Nr. 41
     20.09.2012

     Hotărârea Nr. 40
     20.09.2012

     Hotărârea Nr. 39
     20.09.2012

     Hotărârea Nr. 38
     20.09.2012

     Hotărârea Nr. 37
     28.08.2012

     Hotărârea Nr. 36
     28.08.2012

     Hotărârea Nr. 35
     28.08.2012

     Hotărârea Nr. 34
     24.07.2012

     Hotărârea Nr. 33
     24.07.2012

     Hotărârea Nr. 32
     24.07.2012

     Hotărârea Nr. 31
     24.07.2012

     Hotărârea Nr. 30
     24.07.2012

     Hotărârea Nr. 29
     25.06.2012

     Hotărârea Nr. 28
     25.06.2012

     Hotărârea Nr. 27
     25.06.2012

     Hotărârea Nr. 26
     25.06.2012

     Hotărârea Nr. 25
     25.06.2012

     Hotărârea Nr. 24
     25.06.2012

     Hotărârea Nr. 23
     23.05.2012

     Hotărârea Nr. 22
     27.04.2012

     Hotărârea Nr. 21
     27.04.2012

     Hotărârea Nr. 20
     27.04.2012

     Hotărârea Nr. 19
     27.04.2012

     Hotărârea Nr. 18
     27.04.2012

     Hotărârea Nr. 17
     27.04.2012

     Hotărârea Nr. 16
     27.04.2012

     Hotărârea Nr. 15
     27.04.2012

     Hotărârea Nr. 14
     29.03.2012

     Hotărârea Nr. 13
     29.03.2012

     Hotărârea Nr. 12
     29.03.2012

     Hotărârea Nr. 11
     29.03.2012

     Hotărârea Nr. 10
     29.02.2012

     Hotărârea Nr. 9
     29.02.2012

     Hotărârea Nr. 8
     29.02.2012

     Hotărârea Nr. 7
     30.01.2012

     Hotărârea Nr. 6
     30.01.2012

     Hotărârea Nr. 5
     30.01.2012

     Hotărârea Nr. 4
     30.01.2012

     Hotărârea Nr. 3
     30.01.2012

     Hotărârea Nr. 2
     30.01.2012

     Hotărârea Nr. 1
     30.01.2012

Skip to content